COLOUREDpencils

red, blue, yellow, black, white; pink, orange, purple. flyflyfly~

Previous Entry Share Next Entry
19: Candycandy
art1
nurichandesu
1. TH FUNSET ICON
Original PSD credits to fruitstyle</lj> 
Edited by nurichandesu

123

456

789

101112

131415

1617182. STOCK ICONS
Bases: gettyimages
Resources: here

123

456

789

101112

Please read the rules.
Table generated by Malionette's Icon Table Generator

  • 1
sao lại là "hey du"? =))
tiếng Đức. ghi sao đọc vậy. "hây đu". =))=))

hey du =)) = hey you =)) thấy nó thú vị =)) tưởng nu chơi tiếng việt chớ =))

nu cũng thấy nó giống tiếng Việt. =)))))) lúc đầu ghi nhắm bảo đảm sẽ có người nghĩ như Ki mà. =))

=)) ki là người đầu tiên hỉ =))

chắc... là vậy... =))))

  • 1
?

Log in

No account? Create an account